Batı Felsefesinde Varlığın Mahiyeti Ve Bilginin Kaynağı

Tarih: 2013-05-07 | Yazar : Seyyid Ahmed Arvasi | Kategori : Genel

Biz, genç okuyucularımıza, Batılı düşüncenin esaslarını kısaca anlatacağız. "Vahyin aydınlığından" kaçarak kendi "idrakini" gerçeğin mihengi sanan, Nietzsche' (Niçe) nin "trajik adamı", yani bir bakıma Batılı filozof, saçlarını ve sakalını yolarak düşünüyor: Acaba bilginin kaynağı objeler (eşya) mi, yoksa "insan zihni" mi? İşte, her rengi ile Batı filozofisinin dimağını eriten, çatışmalara sebep olan, koskoca "felsefe tarihini" meydana getiren "temel soru" bu olmuştur. Evet bilginin kaynağı, "objet" mi, yoksa "sujet" mi? Varlığın mahiyeti nedir?

Bilginin kaynağı objelerdir, diyenler de kendi aralarında anlaşamadılar, çeşitli ekollere bölündüler. Genellikle "empirisme" (amprizm = tecrübecilik) adını alan bu tür düşünce sahipleri, sahip olduğumuz her türlü bilginin ve bizzat insan şuurunun "dış alemden" gelen tesirlerle kurulduğunu ve yoğrulduğunu savundular. Hobbes, Epikur, Condillac gibi filozoflar "sensualist" (ihsasci) bir ekol geliştirerek "bilgimizin ilk unsurları duyularımızdır,zihnimizde ne varsa dışarıdan gelmektedir, dimağımız, bos bir levha gibidir ve gelen ihsasları (duyuları) kayd eder."Locke, Hume, Stuart Mill, bu düşünceleri çok az değiştirerek, dısarıdan gelen uyaranların "peşpeşeliği" demek olan (association) kavramını kabul ederek aklın bu mekanikliğine uyarak kurulduğunu savundular. Bu arada, Batı'da pozitivizmin doğduğuna şahit oluyoruz, Auguste Comte; zihin, olayları yine olayların verileri ile kavrayabilir, o, "Mutlak"ı kavrayamaz; Mutlak, ilmimizin dışında kalır, bu sebepten "varlık problemi" (ontoloji) üzerinde araştırma yapmak imkansızdır, pozitif düşünceye ulaştıktan sonra, insanın "metafiziğe" ihtiyacı kalmaz, çağımızda metafizikçinin yerini "ilim adamı" alacaktır, diye düşünür. İzleyicisi Littre de, Auguste Comte gibi, Mutlak'ın kavranamazlığını doğru bulmakla beraber, "Mutlak Varlığı" kabul eder, ancak bilgimizin "mutlak alemin" içinde değil kenarında kaldığını itiraf eder. Hipolite Tain, şuurumuz  için var olan bilginin yalnız "fenomenlerden" gelen duyulardan ve bunların birleştirilmesinden ibaret olduğunu, bunun dışında birsey bilemeyeceğimizi savunurken, S. Mill ise, insan zihninin ancak tecrübe ile bilebileceğini, onun ötesine geçemeyeceğini belirtiyordu.

Demokrit ve Epikur ile başlayan "materialisme" ( maddecilik), Cabanis, Buhner, Haeckel, ... gibilerle günümüze kadar ulaştı. Cabanis: "Hazım nasıl midenin bir fonksiyonu ise, düşünce de dimagın bir fonksiyonundan başkası değildir" derken, Haeckel de insanın, bir madde ve enerji yığınından başka birsey olmadığını, sonsuz bir mekan ve zaman içinde, daimi bir değişim içinde bulunan madde, yoğunlaşıp çözülerek her turlu oluş ve yoğruluşa kaynak olmaktadır, bütün ruhi olaylar, maddi olayların bir tezahüründen ibarettir. Modern materyalizm halen bu noktadadır.

Bilginin kaynağı, insanin zihni ve şuurudur, diyenlere gelince, onlar da kendi aralarında anlaşamadılar, farklı ekollerde toplandılar.Genellikle rasionalisme (akilcilik) adını verebileceğimiz bu akimin filozofları, eşya ve olayları, bilginin temeli değil, belki sebebi saydılar ve bilgiyi tayin eden gücün insan zeka ve şuuru olduğunu savundular. Sokrates ve  Platon'la başlayan bu görüş, günümüze kadar çeşitli adlar alarak gelmiştir. İdealizm, spiritulaizm, hatta rölativizm ve  septisizm (şüphecilik ) bu görüşün çeşitli görünüşlerini ifade ederler.

Eski Yunanistan'ın ünlü filozofu Sokrates, insan bilgisinin "tecrübe öncesi ( a priori ) ve "deductif" (tümdengelime ait) bir karakteri olduğunu savunuyor, insan aklının "mutlak hakikati" kavrayacak güçte ve buna hazır bir biçimde yaratıldığını belirtirken, talebesi Platon, gerçek, "idea" (külli ve zaruri fikirler"dir. Objeler itibari (relatif) dir, "idea"lar ise tam ve  mükemmeldirler. Platon'un talebesi Aristoteles ise, bilginin iki türlü olduğunu, hem tecrübeden, hem de akıldan  kaynaklandığını - kendinden çok sonra gelecek E. Kant'ı hatırlatacak bir biçimde - ortaya koyar. Descartes,  bilgilerimizin hem objektif, hem de "mutlak" bir değer taşıdığını iddia eder, duyular kanalıyla aldığımız verilerin akli prensiplerle düzenlendiğini  belirtir.   Akli prensiplerin ise Allah vergisi olduğunu savunur. 

İdealizmin en tanınmış taraftarları Berkeley, Hume, Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer'dir.İdealizmi daha da hassaslaştırarak spiritualisme (ruhçuluk) biçiminde ele alan H. Bergson'dur. Bunların düşüncelerini kısaca özetlersek, Berkeley'e göre: duyularımız subjektiftir, duyularımıza gelen verilere "madde" adı verilemez; çünkü madde adı verilecek  "bir cevher" yoktur. Bütün varlıklar ruhlar ve fikirlerden ibarettir, idrakimize yön veren Allah'tır. Berkeley'in bu  görüşüne "subjektif  idealizm" yahut (immaterialisme) adı verilir. Hume, Berkeley'in düşüncelerini daha da ileri  götürerek, bütün varlık ve tezahürleri "şuur olaylarına" icra etti, hem maddeyi, hem de "Mutlak Varlığı" inkar etti. E. Kont, bilgimizin izafi olduğunu savunurken dış alemden gelen duyuların verilerini, zihnimiz kendi bünyesi içinde değiştirir görüşünü savundu. Zihnin kategorileri şahsi değildir, küllidir. Fenomeni ( görünüşü ) anlamak elimizdedir. Numen'i (asil gerçeği) anlamak elimizde değildir, diye düşünen Kant, "pratik akıl" için "metafizik imkanını" kabul ederken "teorik akil" için bu imkanı reddediyordu. Schelling ise, "mutlak" ile "akli" ayni değerler olarak kabul ediyor, tabiatın ve insan zihninin, ayni anda hem objet, hemde sujet olduğunu, ancak, ancak tabiatın daha objektif, insan zihninin daha subjektif olduğunu savunuyor. Ona göre mutlak yahut akıl, tabiat ve zihnin sentezini değil ayniyetini ifade ederler. Hegel ise, tabiat ve zihni, Mutlak'ın eseri kabul eder, ancak bu "Mutlak Fikir"dir. Çünkü fikir ile varlık aynı şeydir. Fikir, oluş halindedir, yokluk yoktur, yanlız oluş vardır. Fikir hareket halinde iken tez, antitez ve sentez safhalarından geçer. Fikir varlıkta vardır ve tez adini alır. Sonra zıddı ile karsılaşır tabiat adını alır bu antitezdir. Bu sentez yeni bir tez olur  ve antitezi tarafından yıkılır, bu, böyle devam eder. Hegel, bu düşüncesini tarih olaylarının yorumlamasına tatbik  ederek "Tarihi idealizmin Diyalektiğini"  ortaya koyar. Sonradan K. Marx, Hegel'in bu düşüncesini ters çevirerek "Tarihi Materyalizmin Diyalektiğini" kurduğunu iddia edecektir. İdealistlerden Schopenhauer ise, varlığın temelini "irade" olarak görür. Kainat iradeden başkası değildir. Her varlık bir iradedir ve irade her varlıktadır. Madde, iradenin şuursuz  halidir, bütün kıpırdanışlar "irade" ifade eder. Bütün iyiliklerin ve kötülüklerin kaynağı "yaşama iradesidir", mutlak olan bu iradedir. Zihin, yaşama iradesinin insandaki görünüşüdür, zihin kainatın kendini değil, görünüşünü verir. Mutlak iradenin en önemli eseri varlığımızdır, kendimizi inceleyerek alemi tanımaya çalışmalıyız, diye düşünür. 

Yunanlı filozof Platon, insandan önce var olan ve ölümden sonra da devam eden, maddeden ayrı bir ruha inanırken, Aristo, ruhun maddeden doğmadığını, ancak madde ile beraber bulunabileceğini savunur. Descartes, ruh ve bedeni bir diğerine paralel fakat farklı mahiyette bulur. Leipniz de aşagi yukarı böyle düşünür, o ancak ruh ile beden arasındaki ahengi ezeli ve ilahi iradeye bağlar. Malebranche, zahiren, düşünen karar veren insanmış gibi görünse de gerçekte bu isi yapan Allah'tır. Allah'ın iradesi esas, insanin iradesi vesiledir. Spinoza ise, ruh ve bedeni bir tek cevherin tecellileri olarak yorumlar. Bu tek cevher ise, Allah'tır. Beden ve ruh arasındaki paralellik, aynı kaynaktan gelmiş olmaları ile anlaşılır. Fichte de ruhu bedenden ayrı olarak görür. Ravaisson'a göre de, kainata hakim olan güç ruhtur, şuurumuz ve zihni kaabiliyetlerimiz ruhun mahsulüdür, ruh ölmez. H. Bergson'a göre, ruh ve madde birbirine irca edilemez. Ruh keyfiyet, madde kemiyet halindedir, ruh hürriyete, madde zarurete bağlıdır. Ruh, madde ile temas kurarken bir taraftan onun kalıplarına katlanarak zeka, ilim ve kategorilerin doğmasına sebep olurken, diğer taraftan da oradan bir "hayat hamlesinin" fışkırmasına vesile olur.

Hiç şüphesiz, Batı filozofisi bu kadar basit bir izahın içine sığmaz. Lakin anlatmak istediğimiz şudur, felsefe, aklı araştırmaya sevkeder, fakat insana fert ve toplum olarak huzur ve mutluluk veremez. Bunu filozoflardan beklemeyiniz. Bize saadetin sırlarını yüce peygamberler kadrosu (salevatullahi teala aleyhim ecmain) vermişlerdir.
 

 
Etiketler: Batı Felsefesi, Bilginin Mahiyeti, Felsefe, Felsefi Akımlar, Marks, Nietche, Comte


Yazarın (Seyyid Ahmed Arvasi) Diğer Yazıları

 • İslâm terbiyesinde “medreseler” kadar “’tekkelerin” de mühim bir yeri vardır

 • “Şeriat”, müminleri, dıştan, “tarikat” İçten “disipline ederdi”. Bu sebepten “medrese” ile “tekke ve dergâhlar” arasında bir “çatışma” değil, işbirliği esastı. 

 • "Türk milleti, yeni ihtida etmiş bir millet değildir. O en az bin yıldan beri İslâm ile müşerref olmuştur.

 • Tasavvuf ve Terbiye

  2016-02-22

  İslâm’da “sofî” kelimesinin menşei etrafında mühim tartışmalar cereyan etmiştir. Bizi, bu tartışmalar pek fazla ilgilendirmemektedir

 • İki Kavram

  2016-02-17

  İslâm’ın iki mukaddes kavramı… “Şeriat” ve “Tasavvuf… “

 • İslâm'da din, itibari, milli, mahalli veya beynelmilel bir değer değildir. İslâm, bütün zaman ve mekânların dini olarak âlemşümuldur. 

 • Hür İnsan

  2014-02-18

  Sayılarda anlaşmak kolaydır da, kelimelerde ve kavramlarda anlaşmak zordur. Bu sebepten ilim adamları, matematiği yalnız bir ilim olarak değil, "metodoloji" olarak da ele almışlardır.  

 • "Düşünen insana" saygı duyulur. "Şartlanmış insan" saygıya değer bulunmaz. Düşünen insan araştıran, "hakikate" özlem duyan kimsedir. 

 • Bundan 40 sene önce idi.Ailece Erzurum'da oturuyorduk.Ben,ortaokul son sınıfta idim.Evimiz misafirsiz kalmazdı.Akraba, eş ve dostumuz az değildi.

 • “Seni çok özledik. Galiba, derin yaralarından kan sızarak şehadet şerbetini içmeye yaklaşan bir mücahidin, bir yudum serin suya iştiyakından daha fazla bir özlem içindeyiz. 

 • Biz, genç okuyucularımıza, Batılı düşüncenin esaslarını kısaca anlatacağız. "Vahyin aydınlığından" kaçarak kendi "idrakini" gerçeğin mihengi sanan, Nietzsche' (Niçe) nin "trajik adamı", yani bir bakıma Batılı filozof, saçlarını ve sakalını yolarak düşünüyor: Acaba bilginin kaynağı objeler (esya) mi, yoksa "insan zihni" mi? İşte, her rengi ile Batı filozofisinin dimağını eriten, çatışmalara sebep olan, koskoca "felsefe tarihini" meydana getiren "temel soru" bu olmuştur. Evet bilginin kaynağı, "objet" mi, yoksa "sujet" mi? Varlığın mahiyeti nedir?

 • Fikir Sistemi

  2013-04-18

  Ülkemizde, nasıl meydana geldiği ayrı bir tartışma konusu olan "kavram kargaşalığı" belası yüzünden, gerçekten anlaşmak zorlaşmıştır. Sistem, doktrin, program, plan, strateji.. gibi kavramlar içiçe girmiş, çok defa birbirlerinin yerine kullanılır duruma getirilerek zihinler karıştırılmıştır. Oysa, bunlar farklı şeylerdir.

 • Âlem, bir «Kitab-ı Ekber» (en büyük kitabı) dir. Yer ve gökler, bu kitabın sahifeleri, maddî, hayatî ve ruhî tezahürleri ile bütün varlık ve olaylar ise, bu kitaba yazılmış «mesajları» yahut Kur'an-ı Kerim'in ifadesi ile «âyetleri» ifade ederler. Bu büyük kitabın muhatabı da «düşünen insan»dır. Düşünen insanın rehberi de akla yol gösteren ve onu vahyin aydınlığında yürüten «Kitabullah» tır

 • Madde, hayat ve ruh, itibarî (relatif) varlıklardır, Mutlak Varlık ise sadece Allah...İtibarî ve izafî varlıklar, yokolan varlıklar demek değildir. Varlıklarını Mutlak Varlığa borçludurlar. O'nunla vardırlar, O'nunla varlıkta durmaktadırlar

 • Kur'ân-ı Kerîm'in muhatabı, herhangi bir kavim, zümre ve sınıf değildir. O, bütün âlemlere ve bütün insanlara hitap eder. Yüce Kitabımız'da sıksık« Ya! Ben-i Âdeme.» (Ey! Adem-oğulları) ve «Ya! Eyyühennasü» (Ey! İnsanlar) hitabına rastlarız...

 • Felsefe» ayrı şeydir. «Din» ayrı şeydir. Bunlar arasında fark bulamayanlar, ya cahildir, yahut ard niyetli...

 • İnsanlardan gayrı varlıklar, sanki bilmekten çok bilinmek için yaratılmışlardır. Onlar. insan gibi bilmenin çilesini yaşamıyorlar.

 • İnsanlığın içinde bulunduğu “ahvalı” düşündüm de Şanlı Peygamberimi ve 0’nun aziz kadrosunu özledim. Şu anda, hepimiz, o’na ne kadar muhtacız!

 • Bir milletin hayatında "aydınların" çok önemli bir yeri vardır. Bir millet, sayıca ne kadar çok, kültürce ne kadar zengin olursa olsun, kendine öncülük edecek "aydın kadrolara" muhtaçtır.

 • İslâm dini, kendinden önce gelen bütün peygamberleri tasdik eder ve hepsini saygı ile anar.Bununla beraber, Bu yüce peygamberlere ait tebliğlerin bozulduğuna ve artık işe yaramaz duruma getirildiğine inanır.

 • İslam'da Tasavvuf

  2012-12-28

  İslâm'da tasavuf, ne Budizmin «Nirvanasına», ne Hıristiyanların «mistisizmine», ne Yahudi'nin «kabalizmine», ne Auguste Comte'un «insanlık dinine», ne de Spinoza'nın «panteizmine» benzer. Böyle bir benzerlik arayanlar, ya cahil olmalı, yahut ard niyetli...