İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. (Hadis-i Şerif)

Küresel dünya sisteminde insanın gittikçe birbirinden uzaklaştığı, birbirine yabancılaştığı akrabalık bağlarının ve insani ilişkilerin neredeyse sıfır noktasına gerilediği bir dönemi yaşıyoruz. Zaman ve mekan planında değerlendirildiğinde insanlar arasındaki bu ayrılış ve kopuşların hız kesmeden devam edeceği, bu kopuşların derin yaralar ve ucurumlara sebebiyet vereceği muhakkak. Daha yüzyıl öncesine kadar  aile lakapları bütün aile fertleri ve cemiyet tarafından bir kimlik olarak kabul görülürken, bugün sırf soyadları değişik diye birbirine yabancı kılınmış, yabancılaştırılmış öz be öz kardeş çocuklarının kendini kimliksiz ve kimsesiz addettiği zamanlardayız. Ve öyle yabancılaştık ki birbirimize ne cenazelerimiz cenaze gibi ne düğünlerimiz düğün gibi. Oysaki keder ve saadette aynı safta durmanın adıdır akrabalık. Bütün her şeye rağmen “Şüphesiz ki Allah akrabaya yardım etmeyi emreder” ayeti kerimesine iman etmiş bir ümmetin fertleriyiz. Bu düstura inanmayı ve bunu tatbik etmeyi de imanının bir şubesi olarak gören bizler istedik ki yüzyıllardır Anadolu coğrafyasının manevi iklimine yön vermiş bu şerefli ve pak sülalenin mensupları birbirini tanısın, aralarında ünsiyet peyda olsun, aileye ait değerler yeni yetişen nesillere anlatılabilsin ve aktarılabilsin. Geçmiş büyüklerimizin manevi müktesebatını gelecek nesile aktarmak arzusu ile böyle bir teşekkülü oluşturmak istedik. Zira kök olmadan dal olmaz. Dal ve yaprakları inkar ise köke saygısızlıktır.Bu açıklamalar ışığında derneğimizin faaliyet alanlarını kısaca şöyle sıralayabiliriz:

  1. Aile büyüklerine ait kabir, tekke, zaviye gibi yerlerin, tadilatı ve inşası için çalışmalar yapmak.
  2. Aile büyüklerine ait, belge, bilgi ve dokümanların kurulacak olan dokümantasyon merkezinde muhafaza etmek.
  3. Tahsil gören aile fertlerine ayni ve nakdi yardım sağlamak, gerekirse onların yurt dışında eğitimlerine devam etmeleri için kaynak temin etmek.
  4. Maddi anlamda sıkıntıda bulunan aile fertlerine gerek iş gerekse geçim imkanlarının sağlanması için çalışmalar yapmak, bu yönde fon oluşturmak.
  5. Senenin belli dönemlerinde geniş katılımlı aile toplantıları düzenlenmek.
  6. Aile büyükleri ile alakalı panel, sempozyum, konferans gibi etkinlikler tertip etmek.
  7. Aileye ait soy bilgilerini kayıt altında tutmak.

Derneğe üyelik işlemleri soyadı esasına göre değil, soybağı esasına göre düzenlenmiştir. Bu sebeple soyadı Arvas olmayıp da aile efradı olan farklı soyaddaki akrabaların da derneğe üye olması mümkündür. Bunun yanında dernek üyeliği sadece erkek aile fertlerine mahsus olmayıp aile mensubu bayan aile fertleri de istemeleri halinde derneğe üye olabileceklerdir.

Ailenin dört temel unsuru olan Doğubeyazıt, Müküs, Hizan, Başkale kollarından aile büyüklerinin bulunacağı bir istişare heyeti teşkil edilecektir.

Dernek hiçbir cemaat ve gruba dayanmaksızın kendi öz fertleriyle kaim olmayı, kendi aile efradının yardım ve destekleri dışında başka kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım istememeyi ilke edinmiştir.

Dernek, devlet merkezinin Ankara’da olması hasebiyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleşebilecek yazışmalar ve görüşmelerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla merkez olarak Ankara’da kurulmuştur.

Derneğin kurumsallaşması neticesinde Van, Bitlis, Ağrı, Bursa, İstanbul gibi aile nüfusunun kalabalık olduğu yerlerde şubeler , nüfusun az olduğu yerlerde ise temsilcikler açılacaktır.

Bu hizmetlerin içinde olmanız hedeflediğimiz gayelere ulaşma noktasında bizlere güç ve moral vesilesi olacaktır. Katkı ve gayretleriniz için şükranlarımızı arz ederiz. Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.

                                                                                                ARVASİ DERNEĞİ